Prosesskriv til ansatte i Nærøysund kommune

Dette prosesskrivet viser ansattes rettigheter i forbindelse med innplassering i Nærøysund kommune. 

Rutinebeskrivelse for innplasseringer av ansatte på de ulike tjenestedene

 

 

For deg som jobber i en stilling med avtalt tjenestested vil din nåværende stilling følge deg inn i Nærøysund kommune. Dette er f. eks barnehager, skoler, renholdere, sykehjem osv.

 

Når Nærøy og Vikna slår seg sammen er dette en virksomhetsoverdragelse. Ønsker du ikke å bli med over i ny kommune kan du reservere deg mot dette ved å takke nei til ny stilling. Det er en rettighet du har etter arbeidsmiljøloven. Hvis du gjør dette, opphører stillingen din 31.12.2019, og du vil ikke ha jobb i Nærøysund kommune. Du vil heller ikke ha rettigheter i den gamle kommunen, fordi den ikke eksisterer lengre.

 

Informasjon til alle ansatte

Alle ansatte blir informert om innplasseringsprosessene gjennom nyhetsbrev. I nyhetsbrevet opplyses det om hvordan prosessene skal gjennomføres, tidsplanen for innplasseringer og de ansattes rettigheter.

 

Ledere med personalansvar i dagens to kommuner skal forsikre seg om at deres ansatte har mottatt tilstrekkelig informasjon om reservasjonsmuligheten og konsekvensen av å benytte denne.

De ansatte kan i hele prosessen la seg bistå av en tillitsvalgt.

Ny arbeidsavtale gjeldende for Nærøysund vil fortløpende bli sendt ut fra 1.9.2019.

 

 

Rutiner for ansettelse av ledere.

 

1: Gjennomføre stillingsanalyse

Gjennomføre kartleggingssamtaler med ledere i utvelgelsesområdet.

Tillitsvalgte deltar i prosessen.

2: Formuler stillingsbeskrivelse Basert på stillingsanalysene utarbeides det stillingsbeskrivelser, med beskrivelse av kompetansekrav for den enkelte stilling.

Tillitsvalgte deltar i prosessen.

3: Intern utlysning.  Under omstillingsprosessen lyses stillingene først ut internt. Stillingsutlysning/annonse sendes ut alle ansatte via webmail. Der en søker er aktuell for flere stillinger gjennomføres disse prosessene parallelt.

4: Rettskrav Dersom stillingen, med samme innhold og omfang, kan sies å være en videreføring av en stilling som fantes i en eller flere av de sammenslåtte kommunene, vil den eller de som hadde stillingen(e), som utgangspunkt kunne ha krav på stillingen. Dersom det er flere som vurderes å ha krav på den samme stillingen, skal det foretas et valg mellom disse basert på hvem som må anses best kvalifisert. De som ikke får stillingen får tilbud om annet passende arbeid.

5: Søknad Søknader sendes inn via mail/post. Søkerliste lages omgående etter søknadsfristens utløp.
Dersom søker mener å ha rettskrav på en av stillingene, bes det om at søker sender krav om dette før utlysning. Rettskravet skal vurderes før en utlysning.

6: Utvelgelse og innplassering Der ingen innplasseres, velger arbeidsgiver ut kandidater til intervju i samarbeid med tillitsvalgte.
Der det kun er en kvalifisert søker, kan vedkommende innplasseres direkte.

7: Intervjuprosess Det kan gjennomføres intervju og referanseinnhenting av aktuelle   Tillitsvalgte skal delta under intervjuene.

8: Beslutning om tilsetting Arbeidsgiver beslutter hvem som skal tilbys stilling i samarbeid med tillitsvalgte i henhold til ansettelsesreglement.

9: Tilbud Stillinger tilbys gjennom skriftlig tilbud. Skriftlig svarbrev returneres før arbeidsavtale utarbeides. De som har vært i intervju, og ikke får tilbud, blir invitert til en samtale med arbeidsgiver (dette gjelder kun dublikatstillinger), formålet er å finne annen passende stilling.

10: Eksterne ansettelser Der stillinger ikke kan besettes ved innplasseringer eller interne utlysninger, lyses stillingene ut eksternt.

11: Tvister Ved eventuelle tvister i prosessene ovenfor assisteres kommunen av KS.

 

Rutiner for innplassering

 

Innplassering gjelder ansatte som ikke lenger innehar sin opprinnelige stilling i forbindelse med kommunesammenslåingen.

 

Innplassering gjennomføres av ledergruppen i Nærøysund kommune. Ledergruppen kan få bistand av ledere i tjenesteområdene og stab, samt personalavdelingen

I arbeidet med innplasseringene vurderes de ansattes ønsker, bemanningsplan og kompetansekartlegging. Ved behov vil det bli gjennomført samtaler med aktuelle kandidater.

 

Dersom det må gjøres en utvelgelse for å avgjøre hvem som skal innplasseres i en stilling, skal dette skje i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser.

 

De tillitsvalgte informeres om resultatet av innplasseringene før tilbud sendes til de ansatte.

For ansatte som innplasseres i tilsvarende enhet/funksjon som de har i Nærøy eller Vikna kommune, kan innplassering skje direkte i kraft av styringsretten.

Arbeidstakere som ikke blir valgt ut til den tilsvarende enheten/funksjonen som de innehar i Nærøy eller Vikna i dag vil få tilbud om annet passende arbeid.

 

Dersom en ansatt takker nei til tilbud om «annet passende arbeid,» vil oppsigelse av arbeidsavtalen som utgangspunkt være saklig begrunnet.

Dersom vedkommende takker nei til tilbudet om annet arbeid, vil det kunne være aktuelt å si opp vedkommende.

 

Ansatte som har takket nei til tilbudt stilling i Nærøysund kommune skal ha forhåndsvarsel om at arbeidsgiver vurderer oppsigelse og innkalles til et drøftingsmøte der både gammel og ny arbeidsgiver er til stede.

I møtet vil den ansatte få tilbudet om annen stilling på nytt/eventuelt annet arbeid som måtte være tilgjengelig, med en klar angivelse av hva som vil kunne bli konsekvensen (oppsigelse), dersom vedkommende takker nei.

 

Tilbudet om ny stilling må formelt gis av ny arbeidsgiver, Nærøysund kommune, mens vedtaket om oppsigelse formelt treffes av nåværende arbeidsgiver.

Tidspunktet for når oppsigelse blir gitt samordnes med den enkelte sin oppsigelsestid (3, 4, 5 eller 6 måneder, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (3) slik at arbeidsavtalen opphører pr. 1.1.2020

 

 

 

Rørvik 11.04.2019

 

 

Jens R Husby

Personalsjef