Alltid på vei

Klikk for stort bildeDisse staute karene utgjør halvparten av uteseksjonen i Nærøy kommune.

De ansatte i kommunalteknikk i Nærøy kommune har ansvar for rundt 15 mil med kommunal vei, et vannledningsnettverk på rundt 20 mil, samt gatelys, idrettsanlegg, avløpsanlegg og mer til.

 

 

 

Nærøy er en omfangsrik kommune, det vet i alle fall de ansatte på Kommunalteknikk – eller uteseksjonen som det kalles internt. Enheten har ni stillinger. En av disse står for tiden vakant.Klikk for stort bilde

Fra sin hovedbase ved kommunelageret på industriområdet på Kolvereid så reiser karene ut til hele kommunen for å drive og vedlikeholde kommunale veger, gatelys, idrettsanlegg, kaier, vassverk, høydebasseng, avløpsrenseanlegg, avløpspumpestasjoner og ledningsnettet for vann og avløp.

 

15 mil vei

Det er kanskje veiene som folk flest merker av det uteseksjonen jobber med. Nærøy kommune har nesten femten mil med kommunal vei. Av dette er bare 28 kilometer asfaltert. Enhetsleder Kurt Kristiansen sier at de har et etterslep på vedlikeholde av en del av veiene, det skyldes økonomien. Det er kostbart og tidkrevende å holde så mange kommunale veier i god stand.Klikk for stort bildeKommunalteknisk har sitt hovedsete ved kommuneverkstedet på industriområdet på Kolvereid. Her har de hatt tilhold i over tretti år. Kommunen har etter hvert fått mye utstyr slik at de kan gjennomføre mye av vedlikeholdsarbeidet selv.

En del av veivedlikeholdet gjennomføres av etatens egne ansatte, mens resten gjøres av innleide aktører. Kommunens budsjett på sommervedlikehold på veiene er på 2,5 millioner kroner. Det tilsvarer 16-17 kroner per kilometer vei. I tillegg så investeres det rundt 4,8 millioner kroner i året på de kommunale veiene.

 

Gjør mye selv

Når det gjelder vintervedlikehold så har det denne vinteren vært utført av kommunens egne ansatte på Kolvereid, mens innleide entreprenører har hatt ansvar for de øvrige kommunale rodene. Til vintervedlikehold er det satt av rundt fem millioner kroner. Det tilsvarer 33-34 kroner per meter vei.

Kommunen har de senere årene skaffet seg en del utstyr til både brøyting, kantklipping, veistikkeutsetting og opptaking. De ansatte i Nærøy har også leid ut noe av dette utstyret til Vikna kommune. Det er dermed allerede litt samarbeid mellom de to avdelingene som vil bli en felles etat i Nærøysund kommune. Kurt Kristiansen er ansatt som enhetsleder også for den felles enheten i den nye kommunen.

 

Vann og avløp

Mens kommunale veier er det innbyggerne kanskje tenker mest på når det kommer til kommunalteknikk, så er det som ligger under veiene minst like viktig. Vann og avløp er en av kommunens viktigste tjenester. Til sammen er det 200 kilometer med vannledning i jorda i kommunen. Nærøy kommune har ansvar for fire vassverk. Disse leverer rundt 1 750 000 kubikkmeter vann i året. Den klart største delen av dette står Nærøy og Vikna fellesvassverk for. Vassverket som henter vann fra Rokkvatnet leverer 1,6 millioner kubikkmeter vann i året til innbyggere og næringsliv i både Nærøy og Vikna. Nærøy kommune er nå vertskommune for driften av fellesvassverket og det vil nok få navnet Nærøysund vassverk ved inngangen i ny kommune.Klikk for stort bildeDet som i dag kalles Nærøy og Vikna fellesvassverk styres av kommunalteknisk i Nærøy. Her fra hovedbasen på Finne ved Kolvereid.

Vassverket har sin hovedbase på Finne i Nærøy. Dette er også en viktig grunn til at tre av de ansatte i enheten bytter på å ha teknisk vakt. Da kan de raskt rykke ut dersom det er noen feil ved dette anlegget eller andre av de tekniske anleggene. De ansatte som inngår i vaktordningen har vakt hver tredje uke.

 

Oppgradering på gang

Nærøy kommune har en plan med oppgradering av vann- og avløpsnettet. På Kolvereid har en kommet i gang. Dette er nødvendig av flere årsaker. En grunn er at det eldste nettet er gammelt og nedslitt. En annen er at på store deler av Kolvereid er det felles ledningsnett for kloakk og det som kommer ned som nedbør. Dette betyr at det til tider blir veldig mye vann i avløpene, noe som skaper utfordring ved pumpestasjonene. Det nye ledningsnettet vil gi separate løsninger som vil forhindre dette. Kommunen står også foran et behov for å oppgradere pumpestasjonen på Kolvereid.

Foruten fellesvassverk-anlegget så har Nærøy kommune kommunale vassverk både på Kjella, Gravvik og Oplø.

Blant de ansatte så har en ulik kompetanse. Nå må de være litt potet og jobbe med mange ulike oppgaver. Målet er å kanskje bli litt mer spesialisert når en får en felles kommunalteknisk enhet for Nærøysund kommune.

 

Klikk for stort bildeKommunalteknisk holder til rett ved brannstasjonen på Kolvereid og har også lager i deler av dette bygget.