Får velge mellom to kommunevåpenalternativer

Klikk for stort bilde

Når politikerne i arbeidsutvalget for Nærøysund kommune møtes neste uke så skal de komme med sitt innspill til hvilket kommunevåpen den nye kommunen skal ha. To konkrete forslag ligger nå klar på bordet til kommunepolitikerne.

 

Det har vært en lang og omfattende prosess for å finne et kommunevåpen for Nærøysund kommune. Dette er et merke som skal symbolisere den nye kommunen på en best mulig måte.

Jakten på kommuevåpenet startet på nyåret da det ble utlyst en idékonkurranse som var åpen for alle. En arbeidsgruppe som var nedsatt av fellesnemnda gikk gjennom alle forslagene og valgte til slutt ut seks finalister blant de nærmere 340 forslagene som kom inn. Disse seks ble noe bearbeidet og lagt ut på nett slik at innbyggerne i kommunen kunne stemme på hvilken idé de likte best.

Etter avstemningen ble det vedtatt at de to forslagene som fikk flest stemmer i nettavstemningen skulle sendes videre til designer Kasia Dyna i Nowa Designverksted i Rørvik. Hun har tatt tak i ideene som kom inn og formet dem med bakgrunn i sin designkunnskap.

 

To forslag

Nylig ble arbeidsgruppa som har jobbet med kommuenvåpenet enig om å sende de to endelige forslagene til politisk behandling. Det har vært en dialog mellom arbeidsgruppa og designeren underveis for å få et ferdig produkt. Arbeidsgruppa som har bestått av både politikere og administrativt ansatte er godt fornøyd med forslagene som er lagt fram og det er enighet om at uansett hvilket av alternativene som velges så vil det bli et godt symbol for Nærøysund kommune.

 

Alternativ 1

Klikk for stort bildeAlternativ 1 er et ganske konkret forslag. Det viser en bru med bølger under. Brua var et symbol som gikk igjen i mange av forslagene i idékonkurransen. Det er lett å assosiere brua med Nærøysundbrua, som går over sundet som har gitt kommunen navn og som dermed binder de to eksisterende kommunene sammen. Nærøysund har derimot også en annen bru av denne typen, Foldabrua. Den fungerer som en portal inn til Nærøysund østfra. I tillegg så har kommunen mange bruer over hele sitt område som knyttet de ulike delene sammen.

Bølgene under brua er formet slik at de også kan representere landskapet og de landbaserte næringene i kommunen, samtidig som det symboliserer havet og fjordene som binder kommunen sammen.

 

Alternativ 2

Klikk for stort bildeAlternativ 2 er mer abstrakt i utformingen og kan symbolisere flere ting. I det opprinnelige utkastet så var også dette et symbol på Nærøysundet og brua. Men i den endelige versjonen så har det blitt enda mer et symbol på dette med samhold og at land og hav knytter oss sammen. Her har en også fått med grønnfargen for å forsterke de landbaserte næringene. Figuren kan også ha andre tolkninger som for eksempel at det er et tau som binder noe sammen.

Dette forslaget har mye til felles med en rekke andre norske kommunevåpen, med at det er en enkel figur som kan gi flere tolkninger. Samtidig er det en moderne versjon med at det har tre farger. Tidligere måtte kommunevåpen ha bare to farger, men dagens regler setter ingen begrensninger på dette.

 

Kommunestyrene avgjør

Kommunepolitikerne i dagens to kommuner må ta avgjørelsen på hvilket kommunevåpen som skal velges. Rent formelt så er det bare et kommunestyre som kan velge kommunevåpen. Derfor kan Fellesnemnda bare komme med innstilling i saken, og så må det to likelydende vedtak til i kommunestyrene i Nærøy og Vikna. Det er ønskelig å få kommunevåpenet på plass så snart som mulig slik at en kan begynne profileringen av den nye kommunen. Alt fra konvolutter til biler og bygninger skal preges av det nye kommunevåpenet til Nærøysund kommune.

Fellesnemnda/kommunestyrene har også mulighet til å komme med andre alternativ dersom de ønsker det. 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeDisse forslagene fikk flest stemmer i avstemningsrunden og ligger som grunnlag for de kommunevåpenalternativene som nå er lagt fram