Forslag på kandidater til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

 

Nærøysund kommune ønsker kandidater på Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsråd.

 

Kommunene har plikt til å ha tre medvirkningsorgan: Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

Kommunestyret skal selv velge rådene. Rådene er rådgivende organ for kommunen og de har rett til å si sin mening i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

I loven er det gitt noen rammer for hvem som kan velges til rådene. De som blir valgt til ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, og valgperioden for ungdomsrådene skal være inntil to år, noe som er kortere enn for de to andre rådene som har en valgperioden på fire år.

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har rett til å fremme forslag på medlemmer til rådet som representerer sine interesser. Kommunen ønsker derfor forslag fra slike organisasjoner på medlemmer og varamedlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

Eldrerådet ble valgt i konstituerende møte i kommunestyret 15.10.19, mens ny frist for å sende inn forslag til medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd  må være kommunen i hende innen 5. november 2019.

Forslag kan sendes til Nærøysund kommune, postboks 133 sentrum, 7900 Rørvik eller på mail til vikna@vikna.kommune.no

Et nytt lovkrav er at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jfr. koml § 7-2 3. ledd bokstav c. Det er den som foreslår de aktuelle personene som skal hente inn samtykket, og samtykket må foreligge når kandidatene skal velges.

 

Kommuneloven § 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.