Utfordrende når to blir en

Klikk for stort bildeHege Sørlie kan nå presentere budsjettforslaget fra rådmannen for Nærøysund.   

Tirsdag 19. november la rådmann Hege Sørlie fram sitt forslag til det første kommunebudsjettet for Nærøysund kommune. Det har vært en stor og krevende jobb å skaffe seg nødvendig økonomisk oversikt. Rådmannen foreslår å videreføre dagens drift inn i den nye kommunen, og at det første året brukes til å legge gode planer videre i økonomiplanperioden. Rådmannen har også foreslått at noen planlagte investeringer må vente.

 

 

– Det er mye som skal på plass når vi skal slå sammen to kommuner, og det er også krevende å få sammen et budsjett, sier Hege Sørlie etter at siste tall i rådmannens forslag til budsjett er plassert. Hun legger til at det finnes en del ulikheter i driften mellom Nærøy og Vikna. Derfor har det vært krevende å få til et felles budsjett.

– Vi må bruke hele 2020 på å skaffe oss den nødvendige oversikten på økonomien, slik at vi vet hvilke tiltak som må til for å få til effektiviseringsgevinster, sier Sørlie.  

 

Nesten én milliard

Nærøysund kommune får et budsjett på nærmere én milliard kroner.

– Inntektene våre er på nesten 940 millioner kroner, mens driftsutgiftene er på 947 millioner kroner. I tillegg har vi høye finanskostnader som følge av store investeringer. Det gjør at vi har et netto driftsresultat på minus 29,5 millioner kroner det første driftsåret, sier økonomisjef Fred Moen. Han sier at dette skal dekkes blant annet med en del av midlene Nærøysund har fått som følge av kommunereformen. I tillegg foreslås bruk av kommunale disposisjonsfond. 16,9 millioner kroner tas fra disposisjonsfondet neste år. I økonomiplanen som legges fram legges det opp til bruk av disposisjonsfond alle fire årene. Midlene fra disposisjonsfond skal i hovedsak brukes til å dekke økte kostnader til å betale lån og avdrag, slik at   forsvarlig nivå på tjenesteproduksjon til innbyggerne blir opprettholdt.

 

Driften opprettholdes

Selv om det foreslås brukt disposisjonsfond og det må realiseres noen innsparingstiltak, så har ikke rådmannen foreslått oppsigelser av ansatte. Målet er at innbyggerne i kommunen skal få samme tjenestetilbud som tidligere. Det er derimot i forslaget til budsjett foreslått innsparingstiltak på drift. Dette betyr i hovedsak at en skal vurdere alle stillinger som blir ledige gjennom at ansatte slutter eller går av med pensjon. Enkelte stillinger kan bli holdt vakante for å spare penger. Det skal også ses på driften av flyktningetjeneste og voksenopplæring som følge av at det bosettes færre flyktninger i kommunen.

Det skal dessuten jobbes intensivt med å finne besparinger på innkjøp og avtaler.

– Her er det mye å spare på bedre innkjøpsavtaler, og vi har en egen ansatt som jobber med dette, sier Hege Sørlie.

 

Må utsette investeringer

Økonomisjef Fred Moen sier at det som har vært den store utfordringen i budsjettarbeidet har vært store planlagte investeringer i de gamle kommunene. Rådmannen og hennes stab foreslår å utsette en del av de planlagte investeringene. Det er i forslaget lagt til grunn at de tiltak som er satt i gang, skal videreføres. Dette gjelder blant annet barnehagene på Austafjord og Kolvereid, samt dagsenter tilknyttet «Helse for framtida»-prosjektet på Rørvik og idrettshallen Nærøysund Arena på Kolvereid.

Det som rådmannen foreslår å utsette av store planlagte investeringer er idrettsanlegget Rørvik Spektrum, ny brannbil til brannstasjonen på Kolvereid og en ny og moderne brannstasjon.

Prisen på Rørvik Spektrum er beregnet til 142 millioner kroner eks mva. Prosjektet er for tiden ute på anbud.

– Slik den økonomiske situasjonen er for Nærøysund, og med de store investeringene som allerede er gjort og påstartet, har rådmannen sett det nødvendig å skyve prosjektet ut i tid, med oppstart i 2023. Dette gir oss også tid til å planlegge en god drift av den nye hallen. Det er avsatt 10 millioner kroner i 2023, det resterende kommer i neste planperiode, skriver rådmannen om forslaget til utsettelse.

 

Låner 586 millioner

Selv om en del tiltak må vente sier økonomisjef Fred Moen at det er et offensivt investeringsbudsjett som legges fram i økonomiplanperioden. Totalt skal det investeres for 528 millioner kroner i planperioden. I hovedsak finansieres dette av låneopptak. I 2020 er det et lånebehov på 275 millioner kroner. Totalt vil låneopptaket være på 586 millioner kroner. Rundt 180 millioner av dette vil være selvfinansierende til investering i vann- og avløp. Resten vil belaste kommunens drift. Disse låneopptakene vil gi kommunen en lånegjeld på nesten 1,6 milliarder kroner i løpet av planperioden.

– Vi vil bruke mellom 14 og 15 millioner i året av fond i planperioden. Vi er nødt til å få redusert lånegjelda vår i løpet av de kommende årene for å få en bærekraftig langsiktig økonomi i Nærøysund. Nærøysund har rundt 200 millioner kroner i fond fra 1. januar.

 

Digital satsing

Foruten de nevnte investeringene blir investering i digitale løsninger på ulike områder i kommunen prioritert i årene framover. Det gjelder både bedre nettbaserte løsninger for innbyggerne som skal sende søknader og kontakte kommunen samt en satsing på velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan bidra til gode løsninger i helsevesenet som både frigjør arbeidskraft og gir bedre tilbud til brukerne.

Kommunen ønsker også ha en offensiv satsing på utbygging av digital infrastruktur, det innebære blant annet fiberbredbånd, til ulike deler av kommunen.  

– Vi skal bli en fremoverlent kommune som skal ta i bruk digitale løsninger i det daglige arbeidet og i kontakten ut mot innbyggerne, derfor har vi prioritert å sette av midler til dette arbeidet. Det samme gjelder kommunens andel av investeringer for å få bredbånd ut til befolkninga, sier Hege Sørlie.

Rådmannens budsjettforslag blir oftest omtalt med det vi ikke finner økonomisk rom for, men det er viktig for rådmannen å presisere all den gode tjenesteproduksjonen vi faktisk gir til våre innbyggere innenfor de rammene vi har til rådighet.

Budsjettet skal behandles politisk først av formannskapet den 3. desember og endelig avgjøres av kommunestyret den 17. desember. 

 

Under finner du dokumentene tilhørende budsjettforslaget: 

 

Her er økonomisjefens presentasjon av de viktigste tallene i budsjettforslaget. 

Klikk for stort bildeØkonomisjef Fred Moen er ferdig med å lage Nærøysund kommunes aller første budsjettforslag.