Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Politiske prosesser

I følge inndelingslova § 3 andre ledd bokstav b skal det opprettes ei fellesnemnd til å samordne og forberede en kommunesammenslåing.

I § 26 står det at fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk.

Fellesnemnda (FN) for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

Møteoversikt FN første halvdel av 2019
Møteoversikt 2019 FN vår
Nemd Mars April Mai Juni
FN Onsdag 06.03.19 Onsdag 10.04.19 Tirsdag 21.05.19 Tirsdag 18.06.19
Møteoversikt AU og PSU første halvdel av 2019
Møteoversikt 2019 AU-PSU vår
Nemd Februar April Mai Juni
PSU og AU Tirsdag 05.02.19 og Tirsdag 26.02.19 - Formiddag Tirsdag 02.04.19 - Formiddag Onsdag 08.05.19 Onsdag 05.06.19