Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Fellesnemnda for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

I følge inndelingslova § 3 andre ledd bokstav b skal det opprettes ei fellesnemnd til å samordne og forberede en kommunesammenslåing.

 

I § 26 står det at fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk.